Tsireio-L4 – Stelios Kyriakides Str 41, 3080 Limassol